osu!名站导航 osu.direct

osu.direct

分类:镜像站 点评数:0 次 浏览:1160 次 标签: osu   镜像站  

前身是kitsu镜像站,有时候小夜无法下载的图可以到这里找找。
最好使用他们的api:
https://osu.direct/api/d/[mapid]

本站推荐
更多

Yumu site

osu!网页增强脚本

小夜镜像站

osu!成就查询脚本

Mio 澪游圈

人气网站
更多

Osu!Skins - Osu!皮肤分享

小夜镜像站

osulazer Download

skinship

osu! Skin

访问站点